Get Adobe Flash player

Hingstcertifiering

I dag är det fritt att avla som man vill och det finns inga laghinder utom i de fall då aveln kan innebära ett lidande. Enligt Jordbruksverket får:

Avel får inte medföra lidande för hästarna.
Avel som kan medföra lidande för hästar är förbjuden.
En häst får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödslar, defekter hos fölen eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt.

Det finns heller inga sanktioner från SAHF eller WAHO mot den som använder icke avelsvärderade arabhingstar. Det finns de uppfödare som tycker att detta är bra men det finns också de som är av motsatt uppfattning och även de som önskar hårdare regler än dom som har gällt vid avelsvärdering i SH:s regi.

Styrelsen för SAHF anser att det är viktigt att verka för utveckling av den svenska arabiska fullblodshästen. Därför har det beslutats att anta en certifiering av hingstar. Certifieringen ska ses som ett FRIVILLIGT hjälpmedel för den som är intresserad av att långsiktigt arbeta med sin avel. På detta sätt får stoägarna en objektiv information om hingstarna ifråga och certifieringen kan vara till hjälp vid valet av hingst. Certifieringen av hingstar – kan också jämföras med en typ av Varudeklaration ‐ ska ses som ett första steg och en möjlig fortsättning kan vara att utarbeta en avelsbedömning för ston och föl med tillhörande Blup.

Certifieringen går ut på att 3 Internationellt kvalificerade Arabhäst domare –som också dömer klasserna på Riks‐ gör en individuell bedömning av Hingsten baserat på 10 olika moment. På varje av dessa moment ges poäng 1‐10 SAMT skriftlig kommentar. På bedömnings dokumentet uppges hästens ålder, FA nummer, Namn samt i vilken disciplin Hästen normalt används t.ex Distans, Western, Galopp etc. så att domarna vet det när de gör sina bedömningar.

Här kan du se hur bedömningsprotokollet ser ut: Hingstcertifieringsprotokoll

Certifieringen kommer att ske som första "klass" på Söndags morgonen då det är som lugnast. Hingstklasserna på Riks utställningen skall ha fullföljts på Lördagen, likaväl som Hingst Championatet, varvid en deltagande Hingst kan vara med på både Show utställningen som Certifieringen dagen efter.

Resultatet av Certifieringen kommer att publiceras på SAHF hemsida, samt insändas till SH för införande i Blå Boken. Hingstägaren får givetvis samtliga resultat samt ett Diplom tillsänt.

STEG 2 och STEG 3 samt STEG 4/Elit? ska ses som förslag vilka kommer att arbetas vidare med under året innan de fattas beslut om dessa.

Certifieringen av hingst:

STEG 1

Hingst kan tidigast det år han fyller två år påbörja avelscertifiering och klassas in i STEG 1

Hingst skall i separat Avelsvärderingsklass exteriör bedömas vid av SAHF arrangerad Riksutställning för det arabiska fullblodet.

Hingst skall genomgå fullständig hälsobedömning vid djursjukhus eller vid av SH godkänd klinik. Hingst skall besiktigas enligt SH:s veterinära defektlista. Undersökningen skall även omfatta röntgen för fastställande om hingsten är fri från oestochondros samt cystor. Hingsten skall även vara SCID och CA‐testad.

Hingst skall vara registrerad i Svenska Arabhästregistret. World Arabian Horse Organizations (WAHO) regler gäller.

Förslag att arbeta vidare med ( OBS – ej färdig bearbetat )

STEG 2

Hingst kan det från det år han fyller fyra genomgå kompletterande bruksprov enligt SH:s grundkrav för att klassas in i STEG 2.
Tävlingsmeritering kan ersätta bruksprov. Som tävlingsmeritering räknas start i
English Pleasureklass på SAHF:s Riksutställning
Deltagande i tävlingsklass vid Sport Cup.
Rid eller körtävling i utlandet som följer ECAHO:s regler jämställs med i Sverige utfört bruksprov.
Utställning i SAHF:s riksutstyällning, Nat/ Int C‐show, enligt WAHO regler, med placering 1‐3 i klass med minst 6 deltagare. Placering 1‐2 i klass med minst 4 deltagare. Placering 1 i klass med färre än 3 deltagare.

Hingst som fullföljt prov eller tävling enligt ovan klassas in i STEG 2

STEG 3

Hingst som uppfyller någon eller flera av nedanstående kriterier kan placeras i STEG 3
Avkommor med framträdande tävlings eller utställningsmeriter
Placerat sig i minst 3 tävlingar i disciplin såsom t ex galopp, distans, rid eller körklass
SM placering i någon rid eller kör disciplin
Utställning vid någon av ECAHO:s A eller B‐ shower 1:a plats ‐ 3:e placering i klass med minst 6 deltagare. Placering 1‐2 i klass med minst 4 deltagare. Placering 1 i klass med färre än 3 deltagare eller Champion / reservchampion ‐ i en Internationell C‐show.

Vilka tävlingar/utställningar som räknas skall framgå av särskild lista som fastställs av SAHF:s styrelse.

STEG 4 / Elit?

Avser Superhingstarna – under bearbetning

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.