Get Adobe Flash player

Svenska Arabhästmagasinet

Medlemstidningen Svenska Arabhästmagasinet (SAM) distribueras fritt till medlemmarna och utkommer normalt med två dubbelnummer per år. I tidningen finns information om föreningens administration och organisation. Där finns också information om stuterier, träning, galopp, evenemang, utställningar/resultat, arabhästaktiviteter i övrigt som exempelvis bruksgrenar, debattsidor, artiklar och annonser.

Det är vår uppfattning att tidningen är allmänt uppskattad och efterfrågad av våra medlemmar. Att ett medlemskap i SAHF och tillgång till tidningen är "ett måste" för arabhästintresserade, har vi fått uttryck för från många medlemmar.

Om du känner att du vill vara med i redaktionen, hör då av dig på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Annonspriser SAM

Omslagets insida-- 2800 Kr
Helsida i färg ------ 1600 Kr
1/2 sida i färg ----- 1000 Kr
1/4 sida i färg ------ 800 Kr

Nästa SAM har deadline 10 april 2020. Skicka ditt material till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Till dig som ska skriva i Svenska Arabhästmagasinet! 

Här ger vi några tips på hur man kan skriva en artikel och även vilka regler som gäller för foton. 

Artikelskola I - Rubrik, ingress, brödtext, styckeindelning

Artikelskola II - Bilder, bildtext och korrekturläsning

Artikelskola III - Artikelns olika delar

Artikelskola IV - Fråga-svar-modell

Skriv din egen text - exempel om distansritt

Referat - exempel från en avelsvärdering

 

Styrelsen

Niclas Holm
Ordförande, medlem Avelsgruppen, Utställningsgruppen, SAM

Patrik Gustafsson
Vice ordförande och kassör, medlem Avelsgruppen, Utställningsgruppen

Anne Svensson
Sekreterare, medlem Avelsgruppen, Utställningsgruppen

Karin Gadde Jennische
ansvarig SIHS-gruppen 

Christine Ankarberg Lidén
ansvarig SAM, medlem Avelsgruppen, utställningsgruppen

Kathleen Ohlsson
medlem Avelsgruppen, utställningsgruppen


Suppleanter

Jörgen Wahlsberg

Louise Wale

Revisorer

Michael Fejér
Helena Engström
Benny Freme (suppleant)

Valberedningskommitté

Annika Öbrink (sammankallande)
Sarah Karlsson
Charlotte Björge
Andreas Nehm (suppleant)

 

 

Stadgar

§ 1. Ändamål

Svenska Arabhästföreningen (SAHF) är en ideell förening med ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen samt att på alla sätt befrämja aveln av det Arabiska Fullblodet. Häri ingår bl.a. ansvaret för det Svenska Registret över det Arabiska Fullblodet.

§ 2. Medlemskap

Medlem är den som erlägger medlemsavgift till föreningen. Styrelsen har interimistiskt möjlighet att utesluta medlem som allvarligt skadar föreningen eller dess syfte. Beslutet skall tas med två tredjedelsmajoritet och skall bekräftas av årsmötet med två tredjedelsmajoritet av varje gång röstande medlemmar. Ett sådant beslut skall styrelsen motivera för medlemmarna skriftligen.

§ 3. Medlemsregister

Föreningen skall upprätthålla ett medlemsregister med relevant information för föreningens verksamhet.

§ 4. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i den ort där SAHF:s Ordförande är bosatt.

§ 5. Styrelsen

Föreningens styrelse väljs på årsmötet och har det fulla ansvaret för all verksamhet som sker i föreningens namn. Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse som förutom ordförande består av 5 ledamöter för vilka utses 2 suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses vid ordinarie årsmöte för en tid av tre år. Ordförande väljs på två år i taget.

Styrelsen är beslutsför då de vid sammanträdet närvarandes antal uppgår till minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening som omfattas av majoriteten. Vid lika röstetal gäller det beslut som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Vid personval sluten omröstning.

Styrelsen utövar ledningen över föreningens verksamhet i enlighet med gällande stadgar och årsmötets beslut samt förvaltar föreningens egendom. Styrelsen skall inom sig utse övriga ansvarsposter.

Styrelsen åligger särskilt:

o att tillse att sådan organisation av föreningens och registraturens verksamhet finns som med hänsyn till föreningens syften och förhållanden anses vara tillfredställande.

o att hålla sammanträden och låta upprätta protokoll från dessa förda i nummerföljd, vederbörligen bestyrkta av ordföranden och utsedda justeringsmän –

o att tillsammans med föreningens övriga handlingar betryggande förvaras.

o att uppgöra förteckning över medlemmarna i SAHF.

o att utse arbetsutskott och de övriga funktionärer, utskott och kommittéer som styrelsen finner erforderliga samt att upprätta instruktioner för dessa (se §15).

o att om så erfordras utse delegater med personliga ersättare till WAHO-kongresserna och övriga nationella och internationella intresseorganisationer.

o att utse domare till de årliga utställningarna.

o att besluta om ersättning till av styrelsen utsedda arbetsutskott, funktionärer, utskott, kommittéer och delegater.

§ 6. Firmateckning

Föreningen tecknas två i förening av de som styrelsen utser som firmatecknare.

§ 7. Räkenskaper

Räkenskaperna avslutas per kalenderår. De skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse med däri införd vinst- och förlusträkning samt balansräkning senast sex veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 8. Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses av ordinarie årsmötet för tiden t.o.m. nästa ordinarie årsmöte två revisorer och en revisorsuppleant.

Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper, revidera kassan, genomgå protokollen från styrelsesammanträden och årsmöten samt avge berättelse häröver till föreningens ordinarie årsmöte, vari ansvarsfrihet för styrelsen skall till- eller avstyrkas.

Revisorernas berättelse skall vara avlämnad till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet.

§ 9. Valberedningskommitté

För underlättande av namnförslag å personer för styrelse- och revisionsuppdrag samt valberedning utses av ordinarie årsmötet en valberedningskommitté bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en är sammankallande, samt en suppleant.

Valberedningen skall inför årsmötet redovisa samtliga namn på de som blivit nominerade som en bilaga till det skriftliga förslag som de skall inkomma med. Där skall det även framgå hur valberedningen har arbetat.

Kommittén skall senast den 20 januari till styrelsen inlämna sitt förslag skriftligen. Namnförslagen skall senast 30 dagar före årsmötet göras tillgängliga för samtliga medlemmar.

§ 10. Årsmöten

Ordinarie årsmöte hålles varje år senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall ske via hemsida, e-mail eller post senast 30 dagar innan årsmötet. Till kallelsen skall alltid bifogas styrelsens årsredovisning, motioner med styrelsens svar på dessa, propositioner samt valberedningens namnförslag.

I det fall revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen skall revisorernas berättelse skickas separat till röstberättigade medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.

Extra årsmöte utlyses av styrelsen när den finner det påkallat eller då det för visst uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 20% av samtliga röstberättigade. Lämplig tid och plats bestämmes av styrelsen. Extra årsmöte må hållas tidigast tre månader efter föregående ordinarie eller extra årsmöte.

Vid årsmöten må andra frågor än som varit angivna i kallelsen icke tas upp till beslut. Årsmöten öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av annan ledamot av styrelsen. 

Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden förekomma:

Justering av röstlängd.

Val av årsmötesordförande .

Val av mötessekreterare.

Val av två personer att jämte årsmötesordföranden justera protokollet tillika vara rösträknare.

Fastställande av röstlängd.

Fråga om årsmötet har utlysts i behörig ordning. (Kallelse 30 dagar före årsmötet.)

Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

Revisorernas berättelse.

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.

Beslut i anledning av föreningens vinst- och förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, valberedningskommitté och revisorer.

Fastställande av medlemsavgiften för nästa kalenderår.

Behandling av motioner och propositioner.

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Val av ordförande.

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Val av revisorer och revisorssuppleant.

Val av valberedningskommitté.

Som årsmötets beslut gäller den mening som omfattas av majoriteten. Vid lika röstetal gäller det beslut som biträdes av ordföranden vid mötet. Vid personval sluten omröstning. Rösträtt må utövas av vid möten närvarande medlem som finns med i röstlängden senast 30 dagar innan årsmötet. Röstberättigad medlem må även rösta för 1 icke närvarande röstberättigad medlem, förutsatt att skriftlig fullmakt företes.

§ 11. Motioner

Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall skriftligen ha inkommit till styrelsen senast den 1 februari. Inkomna ärenden förelägges årsmötet med styrelsens utlåtande.

§ 12. Ändring av stadgar

Dessa stadgar kan ändras efter därom fattat beslut på två efter varandra följande årsmöten varav det ena kan vara extra årsmöte. Ändringsförslaget måste biträdas av minst tvåtredjedelarsmajoritet av de röstande.

§ 13. Föreningens upplösning

För att beslut om föreningens upplösning skall vara giltigt fordras att sådant beslut fattas på två efter varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut om föreningens upplösning samt hur skall förfaras med dess åtaganden, tillgångar och skulder vid upplösningen, skall å båda mötena biträdas av minst tvåtredjedelarsmajoritet av varje gång röstande medlemmar.

§ 14. Regelverk

Kompletterande till stadgan kan det instiftas regelverk gällande föreningens aktiviteter. Instiftande och ändring av regelverk sker av styrelsen. Regelverk skall informeras om på årsmötet.

§ 15. Arbetsutskott

Kompletterande till styrelsen har styrelsen rätt att instifta arbetsutskott som ansvarar för föreningens löpande arbete.
Arbetsutskottet leds av en styrelseledamot och består för övrigt av styrelseledamöter eller medlemmar. Arbetsutskotten rapporter till styrelsen och deras verksamhet skall även rapporteras till årsmötet. 

Om SAHF

Svenska Arabhästföreningen, SAHF, bildades den 20 november 1964 när 23 personer samlades på Svaneholms Slott. Föreningens förste ordförande blev greve Claes Lewenhaupt, som också är en av dem som verkade för bildandet av WAHO, World Arabian Horse Organisation. Som vice ordförande valdes Erik Philip Sørensen, sekreterare blev Erik Erlandsson och kassör Bertil Ahrenbeck. Två år senare avhölls den första Riksutställningen och platsen var Flyinge. Stochampion blev Diara Mokka PL och hingstchampion Exelsjor PL.

SAHF:s huvudändamål är att i första hand vara en avelsförening och i och med detta arbeta med

  • Riksutställningen - förutom en show är det också ett avelsfönster
  • Hingstcertifiering - att se till att den fortsätter att utvecklas
  • Sportcupen
  • SAM - tidningen för våra medlemmar som rapporterar från alla discipliner
  • Stödja och vara rådgivande till Registraturen ARAB i avelsfrågor
  • Ordna utbildningar och seminarier - i olika ämnen
  • Stödja uppfödare så mycket vi kan
  • Stödja lokala tävlingar och utställningar i SAHF:s namn.

Huvudsponsor

Kommande händelser

Inga händelser

Copyright © Svenska Arabhästföreningen, SAHF 2012-2020. All Rights Reserved.